Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.88.99.88 30.000.000 73 Đặt mua
2 iTelecom 0876.99.88.99 22.000.000 73 Đặt mua
3 iTelecom 0877.17.7722 769.000 48 Đặt mua
4 iTelecom 0879.82.7744 559.000 56 Đặt mua
5 iTelecom 0879.98.9966 800.000 71 Đặt mua
6 iTelecom 0879.76.9944 559.000 63 Đặt mua
7 iTelecom 0877.14.6622 559.000 43 Đặt mua
8 iTelecom 0877.03.9955 880.000 53 Đặt mua
9 iTelecom 0877.03.8855 580.000 51 Đặt mua
10 iTelecom 0879.456.655 660.000 55 Đặt mua
11 iTelecom 0879.96.5500 456.000 49 Đặt mua
12 iTelecom 0879.82.8833 559.000 56 Đặt mua
13 iTelecom 0879.67.9955 740.000 65 Đặt mua
14 iTelecom 0879.48.8822 559.000 56 Đặt mua
15 iTelecom 0879.76.5511 559.000 49 Đặt mua
16 iTelecom 0879.59.8855 769.000 64 Đặt mua
17 iTelecom 0879.47.9977 559.000 67 Đặt mua
18 iTelecom 0879.45.8833 580.000 55 Đặt mua
19 iTelecom 0879.95.9977 599.000 70 Đặt mua
20 iTelecom 0879.68.2211 660.000 44 Đặt mua
21 iTelecom 0879.48.9933 559.000 60 Đặt mua
22 iTelecom 0879.75.9922 559.000 58 Đặt mua
23 iTelecom 0879.83.9933 770.000 59 Đặt mua
24 iTelecom 0879.10.7711 769.000 41 Đặt mua
25 iTelecom 0879.48.6611 559.000 50 Đặt mua
26 iTelecom 087.99999.55 26.000.000 70 Đặt mua
27 iTelecom 0879.73.8855 660.000 60 Đặt mua
28 iTelecom 0879.595.533 580.000 54 Đặt mua
29 iTelecom 0879.48.5522 559.000 50 Đặt mua
30 iTelecom 0877.14.6644 559.000 47 Đặt mua
31 iTelecom 0876.99.66.99 20.000.000 69 Đặt mua
32 iTelecom 08.7701.7711 740.000 39 Đặt mua
33 iTelecom 0879.75.5522 769.000 50 Đặt mua
34 iTelecom 08.7701.7733 770.000 43 Đặt mua
35 iTelecom 0873.47.2299 959.000 51 Đặt mua
36 iTelecom 08.7701.9911 670.000 43 Đặt mua
37 iTelecom 0879.67.8822 660.000 57 Đặt mua
38 iTelecom 0879.89.9944 534.000 67 Đặt mua
39 iTelecom 0879.98.9955 534.000 69 Đặt mua
40 iTelecom 0879.98.7711 456.000 57 Đặt mua
41 iTelecom 0879.40.3311 559.000 36 Đặt mua
42 iTelecom 0877.14.9966 559.000 57 Đặt mua
43 iTelecom 0877.17.7733 769.000 50 Đặt mua
44 iTelecom 08.7994.9988 970.000 71 Đặt mua
45 iTelecom 0877.13.8800 559.000 42 Đặt mua
46 iTelecom 0879.52.6611 890.000 45 Đặt mua
47 iTelecom 0877.12.8822 769.000 45 Đặt mua
48 iTelecom 0879.28.6644 559.000 54 Đặt mua
49 iTelecom 0879.96.8877 534.000 69 Đặt mua
50 iTelecom 0877.12.9988 1.340.000 59 Đặt mua
51 iTelecom 0879.96.7733 534.000 59 Đặt mua
52 iTelecom 08.7701.9988 1.250.000 57 Đặt mua
53 iTelecom 08.7701.9933 670.000 47 Đặt mua
54 iTelecom 0879.97.5544 456.000 58 Đặt mua
55 iTelecom 0879.97.1100 460.000 42 Đặt mua
56 iTelecom 0877.18.5522 769.000 45 Đặt mua
57 iTelecom 0879.97.8833 534.000 62 Đặt mua
58 iTelecom 0879.98.9900 534.000 59 Đặt mua
59 iTelecom 0879.52.7722 890.000 49 Đặt mua
60 iTelecom 0879.72.9955 660.000 61 Đặt mua
61 iTelecom 0879.6888.55 660.000 64 Đặt mua
62 iTelecom 0879.47.9988 769.000 69 Đặt mua
63 iTelecom 0879.76.5522 559.000 51 Đặt mua
64 iTelecom 0877.12.8855 769.000 51 Đặt mua
65 iTelecom 0879.97.4400 456.000 48 Đặt mua
66 iTelecom 0879.97.5522 456.000 54 Đặt mua
67 iTelecom 0879.457.766 580.000 59 Đặt mua
68 iTelecom 0879.83.9977 580.000 67 Đặt mua
69 iTelecom 0877.13.6655 419.000 48 Đặt mua
70 iTelecom 0879.456.622 660.000 49 Đặt mua
71 iTelecom 08.7994.9933 580.000 61 Đặt mua
72 iTelecom 0879.10.7700 769.000 39 Đặt mua
73 iTelecom 0879.75.7722 769.000 54 Đặt mua
74 iTelecom 0879.73.8877 660.000 64 Đặt mua
75 iTelecom 08.7979.3300 740.000 46 Đặt mua
76 iTelecom 0879.75.8844 769.000 60 Đặt mua
77 iTelecom 0877.14.9900 559.000 45 Đặt mua
78 iTelecom 0879.97.7766 664.000 66 Đặt mua
79 iTelecom 0879.459.966 740.000 63 Đặt mua
80 iTelecom 0879.98.8800 534.000 57 Đặt mua