Sim Kép 3

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.11.77.99 139.000.000 60 Đặt mua
2 Viettel 0986.22.33.88 99.000.000 49 Đặt mua
3 Viettel 0968.11.77.88 45.000.000 55 Đặt mua
4 Viettel 0965.22.88.99 79.000.000 58 Đặt mua
5 Viettel 0963.22.33.99 59.000.000 46 Đặt mua
6 Viettel 0971.11.66.99 45.000.000 49 Đặt mua
7 Viettel 0989.22.33.66 82.000.000 48 Đặt mua
8 Viettel 0961.11.77.99 68.000.000 50 Đặt mua
9 Viettel 0977.88.99.44 30.000.000 65 Đặt mua
10 Viettel 0976.558899 93.000.000 66 Đặt mua
11 Viettel 0989.33.55.77 139.000.000 56 Đặt mua
12 Viettel 0868.33.44.55 55.000.000 46 Đặt mua
13 Viettel 0981.33.44.55 106.000.000 42 Đặt mua
14 Viettel 0869.44.55.66 45.000.000 53 Đặt mua
15 Viettel 0961.44.55.66 106.000.000 46 Đặt mua
16 Viettel 0866.22.77.99 50.000.000 56 Đặt mua
17 Viettel 0869.66.77.99 45.000.000 67 Đặt mua
18 Viettel 0866.11.77.99 50.000.000 54 Đặt mua
19 Viettel 0865.11.77.99 45.000.000 53 Đặt mua
20 Viettel 0865.55.77.99 45.000.000 61 Đặt mua
21 Viettel 0865.22.77.99 45.000.000 55 Đặt mua
22 Viettel 0869.88.77.99 25.000.000 71 Đặt mua
23 Viettel 0961.33.44.55 100.000.000 40 Đặt mua
24 Viettel 0389.11.00.77 2.900.000 36 Đặt mua
25 Viettel 0397.66.99.44 3.000.000 57 Đặt mua
26 Viettel 0389.77.22.55 3.000.000 48 Đặt mua
27 Viettel 0389.77.44.55 2.900.000 52 Đặt mua
28 Viettel 0396.77.11.44 2.600.000 42 Đặt mua
29 Viettel 0389.44.33.77 2.600.000 48 Đặt mua
30 Viettel 0396.77.44.33 2.600.000 46 Đặt mua
31 Viettel 0389.77.44.66 3.000.000 54 Đặt mua
32 Viettel 0379.44.55.22 3.000.000 41 Đặt mua
33 Viettel 0396.77.33.11 2.600.000 40 Đặt mua
34 Viettel 0397.66.33.44 3.000.000 45 Đặt mua
35 Viettel 0389.44.22.66 3.000.000 44 Đặt mua
36 Viettel 0379.44.99.11 3.000.000 47 Đặt mua
37 Viettel 0379.44.11.00 3.000.000 29 Đặt mua
38 Viettel 0397.33.88.44 3.000.000 49 Đặt mua
39 Viettel 0397.55.66.33 3.000.000 47 Đặt mua
40 Viettel 0358.11.88.99 23.700.000 52 Đặt mua
41 Viettel 0976.88.44.11 4.400.000 48 Đặt mua
42 Viettel 0368.11.77.99 27.300.000 51 Đặt mua
43 Viettel 03.94.66.88.99 27.900.000 62 Đặt mua
44 Viettel 09.8888.3377 45.000.000 61 Đặt mua
45 Viettel 0982.88.44.99 11.900.000 61 Đặt mua
46 Viettel 0978.117700 6.000.000 40 Đặt mua
47 Viettel 0973.227700 6.000.000 37 Đặt mua
48 Viettel 0365.33.77.66 2.840.000 46 Đặt mua
49 Viettel 0394.11.44.55 2.680.000 36 Đặt mua
50 Viettel 0353.44.11.77 2.370.000 35 Đặt mua
51 Viettel 0344.00.99.77 2.240.000 43 Đặt mua
52 Viettel 0364.22.11.66 5.000.000 31 Đặt mua
53 Viettel 0382.00.99.88 12.000.000 47 Đặt mua
54 Viettel 0335.88.22.00 3.400.000 31 Đặt mua
55 Viettel 0395.99.88.44 1.180.000 59 Đặt mua
56 Viettel 0346.88.22.55 4.500.000 43 Đặt mua
57 Viettel 0394.00.55.77 5.850.000 40 Đặt mua
58 Viettel 0372.33.22.77 2.840.000 36 Đặt mua
59 Viettel 0336.11.00.55 4.350.000 24 Đặt mua
60 Viettel 0397.00.11.33 10.600.000 27 Đặt mua
61 Viettel 0356.55.77.99 36.400.000 56 Đặt mua
62 Viettel 0393.11.00.77 3.590.000 31 Đặt mua
63 Viettel 0334.11.44.55 2.340.000 30 Đặt mua
64 Viettel 0397.55.33.66 2.760.000 47 Đặt mua
65 Viettel 0375.00.99.55 2.370.000 43 Đặt mua
66 Viettel 0384.55.77.11 1.540.000 41 Đặt mua
67 Viettel 0387.66.22.77 2.760.000 48 Đặt mua
68 Viettel 0392.33.66.77 11.400.000 46 Đặt mua
69 Viettel 0374.00.99.22 3.090.000 36 Đặt mua
70 Viettel 0397.44.00.77 2.400.000 41 Đặt mua
71 Viettel 0387.22.55.66 7.600.000 44 Đặt mua
72 Viettel 0332.00.22.11 1.900.000 14 Đặt mua
73 Viettel 0345.66.77.22 3.590.000 42 Đặt mua
74 Viettel 0377.66.44.77 7.409.000 51 Đặt mua
75 Viettel 0375.00.88.22 8.050.000 35 Đặt mua
76 Viettel 039555.33.66 5.810.000 45 Đặt mua
77 Viettel 0376.88.66.55 3.300.000 54 Đặt mua
78 Viettel 0865.66.77.99 31.300.000 63 Đặt mua
79 Viettel 0359.11.33.66 16.200.000 37 Đặt mua
80 Viettel 0378.44.55.88 4.940.000 52 Đặt mua