Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0352.81.2013 700.000 25 Đặt mua
2 Viettel 0375.38.2013 700.000 32 Đặt mua
3 Viettel 0392.41.2013 700.000 25 Đặt mua
4 Viettel 0329.42.2013 700.000 26 Đặt mua
5 Viettel 0352.62.2013 700.000 24 Đặt mua
6 Viettel 0333.44.2013 700.000 23 Đặt mua
7 Viettel 0865.57.2013 700.000 37 Đặt mua
8 Viettel 0328.20.2013 700.000 21 Đặt mua
9 Viettel 0357.95.2013 700.000 35 Đặt mua
10 Viettel 0345.88.2013 5.000.000 34 Đặt mua
11 Viettel 0329.75.2013 1.970.000 32 Đặt mua
12 Viettel 035.397.2013 1.950.000 33 Đặt mua
13 Viettel 0978.62.2013 4.350.000 38 Đặt mua
14 Viettel 0393.61.2013 1.137.500 28 Đặt mua
15 Viettel 0973.54.2013 2.890.000 34 Đặt mua
16 Viettel 0359.17.2013 910.000 31 Đặt mua
17 Viettel 0368.97.2013 1.300.000 39 Đặt mua
18 Viettel 0967.9.3.2013 2.500.000 40 Đặt mua
19 Viettel 0399.26.2013 1.480.000 35 Đặt mua
20 Viettel 0378.23.2013 833.000 29 Đặt mua
21 Viettel 0867.44.2013 1.000.000 35 Đặt mua
22 Viettel 0985.94.2013 2.390.000 41 Đặt mua
23 Viettel 0389.76.2013 1.290.000 39 Đặt mua
24 Viettel 0367.98.2013 1.100.000 39 Đặt mua
25 Viettel 0977.62.2013 2.290.000 37 Đặt mua
26 Viettel 0968.72.2013 3.410.000 38 Đặt mua
27 Viettel 0964.26.2013 1.250.000 33 Đặt mua
28 Viettel 0358.16.2013 1.250.000 29 Đặt mua
29 Viettel 0329.4.3.2013 903.000 27 Đặt mua
30 Viettel 0359.72.2013 1.050.000 32 Đặt mua
31 Viettel 0394.5.3.2013 840.000 30 Đặt mua
32 Viettel 0386.32.2013 1.212.500 28 Đặt mua
33 Viettel 0343.44.2013 840.000 24 Đặt mua
34 Viettel 0335.63.2013 910.000 26 Đặt mua
35 Viettel 0975.1.4.2013 2.450.000 32 Đặt mua
36 Viettel 0328.13.2013 910.000 23 Đặt mua
37 Viettel 0975.42.2013 3.500.000 33 Đặt mua
38 Viettel 0387.03.2013 1.300.000 27 Đặt mua
39 Viettel 0975.84.2013 2.470.000 39 Đặt mua
40 Viettel 0373.37.2013 1.250.000 29 Đặt mua
41 Viettel 0337.18.2013 1.500.000 28 Đặt mua
42 Viettel 0399.15.2013 1.100.000 33 Đặt mua
43 Viettel 0979.76.2013 5.550.000 44 Đặt mua
44 Viettel 0979.15.2013 4.890.000 37 Đặt mua
45 Viettel 0983.97.2013 2.790.000 42 Đặt mua
46 Viettel 0985.1.4.2013 2.930.000 33 Đặt mua
47 Viettel 0327.39.2013 910.000 30 Đặt mua
48 Viettel 0389.48.2013 910.000 38 Đặt mua
49 Viettel 0338.92.2013 910.000 31 Đặt mua
50 Viettel 0334.28.2013 1.000.000 26 Đặt mua
51 Viettel 097.24.9.2013 5.500.000 37 Đặt mua
52 Viettel 0975.96.2013 3.890.000 42 Đặt mua
53 Viettel 0328.79.2013 910.000 35 Đặt mua
54 Viettel 0346.91.2013 945.000 29 Đặt mua
55 Viettel 0352.92.2013 1.150.000 27 Đặt mua
56 Viettel 0375.11.2013 910.000 23 Đặt mua
57 Viettel 0388.14.2013 910.000 30 Đặt mua
58 Viettel 0349.58.2013 700.000 35 Đặt mua
59 Viettel 033.279.2013 2.100.000 30 Đặt mua
60 Viettel 035.216.2013 890.000 23 Đặt mua
61 Viettel 08.6996.2013 3.340.000 44 Đặt mua
62 Viettel 0971.98.2013 4.880.000 40 Đặt mua
63 Viettel 0373.9.5.2013 966.000 33 Đặt mua
64 Viettel 0357.77.2013 4.700.000 35 Đặt mua
65 Viettel 0868.39.2013 3.090.000 40 Đặt mua
66 Viettel 0869.05.2013 1.790.000 34 Đặt mua
67 Viettel 0973.95.2013 4.090.000 39 Đặt mua
68 Viettel 0334.62.2013 1.100.000 24 Đặt mua
69 Viettel 033.747.2013 1.100.000 30 Đặt mua
70 Viettel 0979.66.2013 7.840.000 43 Đặt mua
71 Viettel 0983.4.7.2013 2.480.000 37 Đặt mua
72 Viettel 0966.17.2013 3.200.000 35 Đặt mua
73 Viettel 0338.45.2013 910.000 29 Đặt mua
74 Viettel 0337.58.2013 1.280.000 32 Đặt mua
75 Viettel 0335.72.2013 1.300.000 26 Đặt mua
76 Viettel 0354.80.2013 700.000 26 Đặt mua
77 Viettel 039.4.08.2013 2.160.000 30 Đặt mua
78 Viettel 0977.13.2013 5.000.000 33 Đặt mua
79 Viettel 034.28.5.2013 1.440.000 28 Đặt mua
80 Viettel 0336.96.2013 910.000 33 Đặt mua
DMCA.com Protection Status